PVC (Policlorur de vinil)

Característiques:

  • Elevada resistència química: necessària pel permanent contacte amb material en descomposició, com així també elevada tolerància a substàncies altament alcalines i àcides.

  • Resistència a la corrosió: el tub de PVC és immune a gairebé tots els tipus de corrosió experimentats en sistemes de canonades subterrànies. Com el PVC és un no conductor, els efectes galvànics i electroquímics no existeixen en sistemes de canonades de PVC. El tub de PVC tampoc és danyat per atacs de sòls normals o corrosius. En conseqüència no són necessaris cap tipus de recobriment ni protecció catòdica quan s’usen tubs de PVC.

  • Resistència a l’atac biològic: el PVC mostra una excel · lent resistència a la degradació i / o deteriorament causat per acció de micro o macro-organismes. Entre els microorganismes podem esmentar fongs i bacteris, i entre els macroorganismes a les tèrmits i rosegadors.

  • Resistència a la intempèrie: quan són sotmesos permanentment a la radiació ultraviolada del sol, els tubs de PVC, en un temps extens, poden patir danys superficials, per la qual cosa es recomana emprar compostos especials per a aquest fi o protegir-los amb recobriments adequats.

  • Resistència a la tuberculització: incrustants solubles com ara el carbonat de calci no precipiten a les parets llises del tub de PVC, com ho fan amb altres materials. Com el PVC no es corroeix, no hi ha tuberculització per corrosió.

  • Resistència a l’impacte: el tub de PVC té una resistència a l’impacte superior a la majoria dels materials tradicionals i no tradicionals

  • Densitat: el PVC, igual que els altres materials termoplàstics es caracteritza pel seu baix pes específic, comparat amb la majoria dels materials utilitzats en la fabricació de tubs. Això permet obtenir un tub lleuger, sense que per això sigui feble.

  • Resistència a les càrregues superposades: els tubs de PVC són obtinguts per extrusió d’un compost rígid de PVC, però, i això és molt important, han de ser considerats com conductes flexibles des del punt de vista del disseny. Un tub flexible, es defineix com aquell que es deformarà almenys un 2% sense cap signe de dany. Aquesta flexibilitat li permet suportar les càrregues del sòl ja que al deformar transforma part de les càrregues verticals que actuen sobre ell, en càrregues horitzontals, les que són absorbides per la resistència passiva del sòl.

  • Característiques hidràuliques: les caigudes de pressió en tubs de PVC revelen que són un 30% menors que les corresponents a tubs d’acer o fosa que transporten cabal i igual diàmetre interior del tub. A més, en no haver formació d’incrustacions, no hi ha diferències en el càlcul entre canonades noves i en servei

  • No contaminant: les propietats del PVC ho fan atòxic, no migratori, és a dir que no reacciona amb els elements i compostos residents en els sòls, ni materials de construcció, aconseguint a més, que el material transportat, per cap motiu, contamini l’entorn .

  • Llarga vida útil: s’estima superior als 50 anys, en condicions normals d’ús.

  • Segellat hermètic: en les seves diferents formes d’unió.

  • Baix cost: considerant totes les propietats descrites i la seva elevada longevitat, el cost és ínfim.